Scientific journal
Modern problems of science and education
ISSN 2070-7428
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,006

Issue №3 in 2011

Chemical sciences
Biological sciences
Shevchenko V.P., Starodymova D.P., Kutenkov S.A., Vinogradova A.A., Gordeev V.V., Demina L.L., Ivanova Yu.A., Filippov A.S.
Engineering
Dilbazov T.H., Yaqubzade N.Y., Huseynova E.A., Abbasova R.B.
Teaching Science
Elizarova L.J., Protsenko U.V., Oleshko T.V.
Agricultural Science
Medical sciences
Petrova M.M., Shtegman O.A., Chernykh P.V., Kovaltsova K.A.
Demidova M.A., Volkova O.B., Egorova E.N., Savchuk I.A.
Bukreyeva E.V., Lositskaya O.S., Zimina Y.V., Samokhvalova I.V., Samofalov A.S., Zavidovskaya K.V., Krasnov A.A.
Economics
Gurfova R.V., Аlikaeva M.V., Nalchadzhi T.A., Kazieva B.V., Gedgafova I.Y.
Sociological Science
Kabekenov Gabit Wapovich
Philosophy of Science
Psychological Science
Earth Science
Arts