Scientific journal
Modern problems of science and education
ISSN 2070-7428
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,737

Issue №5 in 2011

Medical sciences
Dibirov M.D., Kostuchenko M.V., Ramazanova U.I., Isaev A.I., Polyakov I.A., Uanov А.А., Ataev Т.А., Nuhov R.R.
Alexandrov A.V., Makarova T.S., Alekhina I.Y., Emelyanova O.I., Emelyanov N.I.
Sukharev A.E., Sukharev A.E., Achushkova L.M., Achushkova L.M., Bulakh N.A., Bulakh N.A., Ermolajeva T.N., Ermolajeva T.N.
Shchеkotova A.P., Shchеkotov V.V., Bulatova I.A., Latysheva S.E., Nenasheva O.Yu., Krivtsov A.V., Larionova G.G.
Cheryomushnikova I.I., Notova S.V., Barysheva E.S., Davydova N.O., Grivko N.V., Smantser T.A.
Gerasimova N.G., Vaskova N.A., Shuvalova U.V., Kovalenko E.N., Gorbatov V.A., Ahverdieva T.B
Zar Ni Maw Win, Korenevsky N.A., Kuzmin A.A., Kuzmina M.N.
Matveev R.S., Chibisov S.M., Yamashev I.G., Matveev R.S., Chibisov S.M., Yamashev I.G.
Chibisov S.M., Katinas G.S., Dementiev M.V., Kirichek A.A., Sorokin A.V., Kharliskaya E.V., Eremina I.S., Drogova G.M.
Engineering
Kochmarskiy A.V., Bessonov V.A., Chugaynov A.S.
Nemtinov V.A., Gorelov A.A., Gorelov I.A., Nemtinov K.V.
Grahov D.V., Yagupov A.I., Beketov A.R., Baranov M.V.
Teaching Science
Arutyunyan T.G., Kravchenko V.M., Lavrichenko K.S.
Biological sciences
Latypov R.F., Khaziakhmetov F.S.
Minina V.I., Minina V.I., Druzhinin V.G., Druzhinin V.G., Timopheeva A.A., Timopheeva A.A., Larionov A.V.
Balabashin D.S., Balabashin D.S., Zaytseva-Zotova D.S., Toporova V.А., Panina А.А., Markvicheva Е.А., Svirschevskaya Е.V., Aliev Т.К., Aliev Т.К.
Shkurat T.P., Shestopalov A.V., Guskov G.E., Prokofiev V.N., Butenko A.I., Belik T.V., Bibov M.Yu., Lyangasova O.V., Shkurat M.A., Mashkina E.V., Mandzhieva S.S, Butenko E.V., Sevastyanova I.N., Ryzhkov P., Vachkanov E.M.
Economics
Sociological Science
Philosophy of Science
Chemical sciences
Nesterov A.A., Panich A.A., Svirskaya S.N., Krikov V.V., Vasiliev I.V., Marakhovskiy M.A.
Shumilin A.S., Zaseeva I.V., Shahkel'djan I.V., Atroschenko Yu.M., Nikishina M.B., Hodorovskaja A.M.
History of Science
Psychological Science
Earth Science
Pharmaceutical Sciences
Basareva O.I., Kostrov S.V., Bukreeva E.M., Hapchaeva D.A., Lositskaya O.S., Zimina Y.V.
Physics and mathematics