Scientific journal
Modern problems of science and education
ISSN 2070-7428
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,829

Issue №2 in 2018

Medical sciences
Tikhilov R.M., Shubnyakov I.I., Myasoedov A.A., Pliev D.G., Karelkin V.V., Berezin G.V.
Khoronko Y.V., Kozyrevskiy M.A., Blikyan A.V., Krivorotov N.A., Kiva A.A.
Kit O.I., Soldatova K.I., Kutilin D.S., Vodolazhskiy D.I.
Musimkhan M.K., Berkinbaev S.F., Shanazarov N.A., Karabaeva R.Z., Kisikova S.D.
Barskaya M.A., Varlamov A.V., Zavyalkin V.A., Zebrova T.A., Terekhina M.A., Ustinova T.K.
Sklyarenko O.V., Sorokovikov V.A., Koshkareva Z.V., Zhivotenko A.P., Larionov S.N.
Pedagogical Sciences
Guryanov P.S., Guryanova M.N., Tarasevich V.N., Vorozhtsova E.S., Shutova T.Y.